Czym są komórki macierzyste? Jakie są ich możliwości?

Komórki macierzyste (ang. stem cells) to pierwotne i niewyspecjalizowane komórki ludzkiego organizmu. Wyróżnia je nieograniczona zdolność podziału i rozwoju w dowolny rodzaj komórek. W organizmie nieustannie zachodzi proces apoptozy, polegający na obumieraniu komórek. Tym, co pozwala na odbudowę tkanek, są komórki macierzyste. Początkowo uniwersalne, dopiero w trakcie kolejnych podziałów (komórki totipotencjalne → komórki pluripotencjalne → komórki multipotencjalne → komórki unipotencjalne) specjalizują się, tworząc zróżnicowane rodzaje komórek – krwi, tkanki kostnej, tłuszczowej, mięśniowej oraz komórki stanowiące tak zwane podścielisko szpiku.

Niezwykłe właściwości komórek macierzystych stanowią o ich ogromnym potencjale. Już dzisiaj przeszczepienie komórek macierzystych z krwi pępowinowej ma zastosowanie w leczeniu wielu chorób. Trwają liczne i różnorodne badania kliniczne nad użyciem tych komórek w tzw. medycynie regeneracyjnej – u dzieci chorych na autyzm, z porażeniem mózgowym, u pacjentów po udarach mózgu, urazach i oparzeniach. Wciąż nie wiadomo, gdzie kończą się ich możliwości, co sprawia, że są niewątpliwą nadzieją dla medycyny.

Źródła komórek macierzystych

Najprostszym, a zarazem najmniej inwazyjnym sposobem pozyskania komórek macierzystych jest krew pępowinowa, zaś zawarte w niej komórki macierzyste, dzięki szczególnym cechom, posiadają znaczną przewagę nad komórkami pochodzącymi z innych źródeł.

  • szpik kostny
  • krew obwodowa
  • krew pępowinowa
  • embriony
  • inne tkanki, m. in.: tkanka tłuszczowa, nerwowa, jelita

Przewaga komórek macierzystych z krwi pępowinowej

Dlaczego warto pobierać komórki macierzyste z krwi pępowinowej? W przeciwieństwie do komórek macierzystych szpiku kostnego, krwi obwodowej oraz tkanki tłuszczowej, te pochodzące z krwi pępowinowej pobiera się nieinwazyjnie, po odpępnieniu dziecka. Wbrew powszechnym opiniom, krew pępowinowa nie jest zabierana dziecku – w przypadku braku pobrania, stałaby się odpadem medycznym.

Pobranie krwi pępowinowej to zabieg szybki, bezbolesny, niewymagający znieczulenia. Uzyskane w ten sposób i zamrożone komórki są gotowe do użycia w każdej chwili. Zamrożony depozyt ma niewielką objętość, posiada jednak bardzo dużą ilość komórek macierzystych. Komórki z krwi pępowinowej właściwościami najbardziej przypominają macierzyste komórki krwiotwórcze pochodzące ze szpiku kostnego. Maja one jednak większy potencjał proliferacyjny, dłuższe telomery, większą zdolność produkcji niektórych cytokin.

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mogą być zastosowane do przeszczepienia autologicznego (dawca jest biorcą), jak i allogenicznego (dla innego biorcy). W przypadku przeszczepień allogenicznych konieczny jest odpowiedni dobór dawcy i biorcy pod względem zgodności antygenów HLA (ang. Human Leukocyte Antigen). Niezgodność tkankowa pomiędzy dawcą i biorcą może spowodować reakcję odrzucenia przeszczepionych komórek albo chorobę przeszczep przeciw biorcy (GvHD – ang. graft-versus-host disease). Ryzyko wystąpienia takich reakcji jest mniejsze w przypadku zastosowania komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej, ponieważ limfocyty krwi pępowinowej są mniej dojrzałe i mniej kompetentne immunologicznie. Dlatego w allogenicznych transplantacjach komórek macierzystych z krwi pępowinowej akceptowana jest mniejsza zgodność w zakresie HLA, a zatem znalezienie dawcy jest łatwiejsze.

Czy wiesz że...

Wykonano ponad 40 tys. przeszczepień komórek macierzystych z krwi pępowinowej na świecie.
Ponad 80 chorób leczonych jest za pomocą komórek macierzystych z krwi pępowinowej.
Ikona bociana z niemowlęciem
Krew pępowinowa może być pobrana raz w życiu – tylko podczas porodu.
Po raz pierwszy z sukcesem użyto komórek z krwi pępowinowej w 1988 roku we Francji.

Choroby, w leczeniu których stosuje się
komórki macierzyste

Nazwa choroby Przeszczepy autologiczne
(dawca jest biorcą)
Przeszczepy allogeniczne
(dawca inny niż biorca)
Ostra białaczka szpikowa (AML)
Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL)
Przewlekła białaczka limfocytowa (CLL)
Młodzieńcza postać białaczki mielomonocytowej (JMML)
Młodzieńcza postać przewlekłej białaczki szpikowej (JCML)
Przewlekła białaczka szpikowa (CML)
Nazwa choroby Przeszczepy autologiczne
(dawca jest biorcą)
Przeszczepy allogeniczne
(dawca inny niż biorca)
Zespół mielodysplastyczny
Przewlekła białaczka mielomonocytowa (CMML)
Niedokrwistość oporna na leczenie (RA)
Niedokrwistość oporna na leczenie z obecnością syderoblastów (RA-S)
Niedokrwistość oporna na leczenie ze zwiększoną blastozą (RAEB)
Nazwa choroby Przeszczepy autologiczne
(dawca jest biorcą)
Przeszczepy allogeniczne
(dawca inny niż biorca)
Ciężka niedokrwistość aplastyczna
Niedokrwistość Fanconiego
Nocna napadowa hemoglobinuria (PNH)
Nazwa choroby Przeszczepy autologiczne
(dawca jest biorcą)
Przeszczepy allogeniczne
(dawca inny niż biorca)
Nerwiak zarodkowy współczulny W badaniach
Guz mózgu
Guz kości (guz Ewinga) W badaniach
Guz nerki (guz Williamsa) W badaniach
Nowotwór z komórek rozrodczych
Rak piersi W badaniach W badaniach
Rak jajnika W badaniach W badaniach
Drobnokomórkowy rak płuc W badaniach
Rak nerki W badaniach
Glejak – nowotwór centralnego układu nerwowego W badaniach
Mięsak Ewinga
Reumatoidalne zapalenie stawów W badaniach
Stwardnienie rozsiane W badaniach W badaniach
Nazwa choroby Przeszczepy autologiczne
(dawca jest biorcą)
Przeszczepy allogeniczne
(dawca inny niż biorca)
Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów W badaniach
Układowy toczeń rumieniowaty W badaniach
Choroba Cohna W badaniach
Zespół Evan W badaniach
Nazwa choroby Przeszczepy autologiczne
(dawca jest biorcą)
Przeszczepy allogeniczne
(dawca inny niż biorca)
Zespół Hurlera (MPS-IH)
Zespół Maroteaux-Lamy'ego (MPS-VI) W badaniach
Nazwa choroby Przeszczepy autologiczne
(dawca jest biorcą)
Przeszczepy allogeniczne
(dawca inny niż biorca)
b-talasemia major
Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa
Niedokrwistość Blackfana - Diamonda
Aplazja czysto czerwonokrwinkowa
Nazwa choroby Przeszczepy autologiczne
(dawca jest biorcą)
Przeszczepy allogeniczne
(dawca inny niż biorca)
Ataksja-teleangiektazja
Zespół nagich limfocytów
Zespół DiGeorga
Zespół Kostmanna
Zwykły zmienny niedobór odporności
Zaburzenia adhezji krwinek białych
Zespół hiper – IgM
Zespół Omenna
Zespół Wiskotta-Aldicha
Zaburzenia proliferacji limfocytów sprzężone z chromosomem X
Ciężki złożony niedobór odporności (SCID)
SCID z brakiem limfocytów T i B
SCID z brakiem limfocytów T i normalną liczbą limfocytów B
SCID z niedoborem deaminazy adenozynowej
Nazwa choroby Przeszczepy autologiczne
(dawca jest biorcą)
Przeszczepy allogeniczne
(dawca inny niż biorca)
Hipoplazja chrząstek i włosów
Trombastenia Glanzmanna
Zespół Lesch-Nyhana
Osteopetroza
Nazwa choroby Przeszczepy autologiczne
(dawca jest biorcą)
Przeszczepy allogeniczne
(dawca inny niż biorca)
Adrenoleukodystrofia
Choroba Gauchera
Choroba Krabba
Choroba Niemana-Picka
Choroba Wolmana
Metachromatyczna leukodystrofia
Mukopolisacharydoza (MPS)
Zespół Huntera (MPS-II)
Zespół Morquio (MPS-IV)
Zespół podkradania, niedobór beta- glukoronidazy (MPS-VII)
Zespół Sanfilippa (MPS-III)
Zespół Sheiego (MPS-IS)
Chroba Sandhoffa
Chroba Pelizaeusa-Merzbachera
Nazwa choroby Przeszczepy autologiczne
(dawca jest biorcą)
Przeszczepy allogeniczne
(dawca inny niż biorca)
Hemofagocytoza
Histiocytoza-X
Rodzinna erytrofagocytarna limfohistiocytoza (FEL)
Nazwa choroby Przeszczepy autologiczne
(dawca jest biorcą)
Przeszczepy allogeniczne
(dawca inny niż biorca)
Cukrzyca typu 1 W badaniach
Dziecięce porażenie mózgowe W badaniach
Niedowład kończyn górnych i dolnych W badaniach
Anoksemiczne uszkodzenie mózgu W badaniach
Urazowe uszkodzenie mózgu W badaniach
Nazwa choroby Przeszczepy autologiczne
(dawca jest biorcą)
Przeszczepy allogeniczne
(dawca inny niż biorca)
Ziarnica złośliwa Zależy od stopnia zaawansowania
Chłoniaki złośliwe Zależy od stopnia zaawansowania W badaniach
Nazwa choroby Przeszczepy autologiczne
(dawca jest biorcą)
Przeszczepy allogeniczne
(dawca inny niż biorca)
Szpiczak mnogi W badaniach
Nazwa choroby Przeszczepy autologiczne
(dawca jest biorcą)
Przeszczepy allogeniczne
(dawca inny niż biorca)
Dysgenezja retikularna
Niedobór aktyny neutrofilowej
Przewlekła choroba ziarniniakowa
Zespół Chediaka-Higashiego
Nazwa choroby Przeszczepy autologiczne
(dawca jest biorcą)
Przeszczepy allogeniczne
(dawca inny niż biorca)
Twardzina układowa W badaniach W badaniach
Utrata słuchu
Choroby ze spektrum autyzmu
Urazy mózgu i rdzenia kręgowego
Opóźnienie rozwoju
Ataksja móżdżkowa
Dystrofie mięśniowe
Udary niedokrwienne
Białaczka prolimfocytowa
Chłoniaki nieziarnicze
Zespół Shwachmana-Diamonda

Transplantacja komórek
macierzystych

Komórki macierzyste pochodzące z krwi pępowinowej (UCB, ang. umbilical cord blood) mają zdolność przekształcania się w elementy krwi oraz układu immunologicznego. Z tego względu znajdują zastosowanie w transplantacjach szpiku kostnego.

Pierwszy przeszczep komórek pochodzących z UCB miał miejsce we Francji w 1988 r. u 5-letniego chłopca z niedokrwistością Fanconiego. Komórki pochodziły z krwi pępowinowej siostry pacjenta. Transplantacja zakończyła się sukcesem, chłopiec do dziś jest zdrowy i nie wymaga przetoczeń krwi. Od tego czasu transplantacja komórek macierzystych z krwi pępowinowej znalazła zastosowanie w leczeniu wielu chorób układu krwiotwórczego, zarówno nowotworowych (białaczki, chłoniaki), jak i związanych z niewydolnością szpiku kostnego (niedokrwistość aplastyczna) czy zaburzeniami odporności.

Leczenie przy użyciu
komórek macierzystych
z krwi pępowinowej

Leczenie przy użyciu komórek macierzystych z krwi pępowinowej znajduje zastosowanie również w chorobach takich jak cukrzyca typu 1 czy udary niedokrwienne. Należy podkreślić, że w przypadku chorób nowotworowych nie przeszczepia się własnych komórek macierzystych z krwi pępowinowej, ponieważ mogą one być obarczone defektem genetycznym, który doprowadził do rozwoju nowotworu. Również w przypadku chorób o znanym podłożu genetycznym nie można przeszczepić komórek własnych. W takich przypadkach wykonuje się przeszczepienie allogeniczne, czyli komórek pochodzących od innego dawcy (może nim być np. rodzeństwo pacjenta).

W ostatnich latach prowadzone są intensywne badania nad zastosowaniem komórek macierzystych z krwi pępowinowej w tzw. medycynie regeneracyjnej, z wykorzystaniem własnych (autologicznych) komórek pacjenta. Najwięcej badań dotyczy chorób układu nerwowego takich jak autyzm, porażenie mózgowe, urazy mózgu i rdzenia kręgowego. Podanie komórek macierzystych z krwi pępowinowej może prowadzić do zahamowania patologicznego procesu zapalnego, ma działanie immunomodulujące, hamujące apoptozę (rodzaj śmierci komórek), indukuje migrację, proliferację i różnicowanie komórek, a także stymuluje angiogenezę (tworzenie nowych naczyń krwionośnych).

Należy podkreślić, że zastosowanie komórek macierzystych z krwi pępowinowej w medycynie regeneracyjnej ma miejsce wyłącznie w ramach badań klinicznych i nie jest leczeniem standardowym. Na podstawie dotychczasowych wyników wydaje się jednak, ze to bardzo obiecujący kierunek.

Krok 1
Wybierz swój pakiet

Pakiety podstawowe

Oferta dodatkowa

Krok 2
Podaj swoje dane

Wstecz

Podsumowanie

  • Opłata początkowa 0
  • Opłata roczna 0
Ciąża mnoga

Całkowity koszt

0

Pierwszy rok

0

Kolejne lata