NOVUM sp. z o.o. dokłada wszelkich starań w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności, zwana dalej Polityką, określa zasady przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z realizacją zadań NOVUM sp. z o.o. oraz udzielonymi nam zgodami.  

1. Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest NOVUM sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Bociania 13, 02-807 Warszawa.

2. Gdzie możecie Państwo zadzwonić lub napisać, żeby uzyskać pomoc w kwestiach związanych z Polityką? 

Jeżeli mają Państwo pytania związane z Polityką lub  stosowane przez nas zasady zbierania, udostępniania czy wykorzystywania danych osobowych nie spełniają Państwa oczekiwań, możecie się Państwo kontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

 • na adres e-mail: iod@novumbank.com, lub
 • na adres: NOVUM sp. z o.o., ul. Bociania 13, 02-807 Warszawa z dopiskiem: IOD

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Paweł Hajduk. Jeżeli nasza odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca, możecie wnieść Państwo skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

 • pod numerem telefonu (+48) 22 531 03 00,
 • elektronicznie na adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (tylko dla tych, którzy posiadają bezpieczny podpis elektroniczny),
 • pisemnie na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
3. W jaki sposób pozyskujemy Państwa dane?

Informacje pozyskujemy bezpośrednio podczas procesów prowadzących do zawierania umowy oraz zawierania umowy łączącej Państwa z NOVUM sp. z o. o. od osoby, której te dane dotyczą. Możecie Państwo zaktualizować informacje o sobie w każdej chwili, z własnej inicjatywy lub gdy prosimy o aktualizację danych.

4. W jaki sposób kontaktujemy się z Państwem?

W zależności od udostępnionych przez Państwa danych możemy kontaktować się z Państwem listownie, pocztą elektroniczną, telefonicznie, SMS-em, poprzez stronę www, chat.
Rozmowy telefoniczne są nagrywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, oceny poprawności ich przeprowadzania oraz planowania programu szkoleń dla personelu NOVUM sp. z o. o. Nagrania rozmów przechowujemy przez okres wynikający z naszych wewnętrznych regulacji, zgodnych z przepisami prawa. Dostęp do nagrań mają jedynie upoważnione osoby.

5. Jakie zbieramy informacje na Państwa temat?

W celu zawarcia umowy z NOVUM sp. z o.o. potrzebne są nam Państwa podstawowe dane identyfikacyjne – dane zwykłe:

 • imiona i nazwisko,
 • płeć, data i miejsce urodzenia,
 • nr PESEL lub w przypadku jego braku seria i nr dowodu osobistego albo paszportu,
 • adres zamieszkania, adres do korespondencji, jeżeli inny niż adres zamieszkania,
 • adres e-mail,
 • numery telefonów.

Podczas realizacji umowy zbieramy kolejne dane – dane szczególnych kategorii, czyli dane medyczne.

6. W jakim celu pozyskujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe zbieramy w celu (odpowiednio na podstawie art. 6 ust. 1(b) RODO, art. 6 ust. 1(c) RODO oraz art. 6 ust. 1(a) RODO w zw. z art. 9 ust.2(a) RODO):

 • ustalenia Państwa tożsamości przed zawarciem umowy z NOVUM sp. z o. o.;
 • prowadzenia dokumentacji realizacji usług NOVUM sp. z o.o.;
 • kontaktu z Państwem pod podanym przez Państwa numerem telefonu czy adresem e-mail, aby prawidłowo realizować zawartą umowę;
 • wykonania obowiązków przewidzianych prawem, w tym w związku z tym, że prowadzimy księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co wiąże się z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzamy również w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych będącego przedsiębiorcą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), takim jak:

 • wysyłka korespondencji,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności oraz obrony przed tymi roszczeniami.
7. Jakie są prawne podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych jest regulowane szczegółowymi przepisami prawa, głównie:

 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018
 • Ustawą  z dnia 22.05.2017 Pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów
8. Jak długo przechowujemy Państwa dane?
 • Państwa dane musimy przechowywać zgodnie z Ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (z uwzględnieniem późniejszych zmian) przez okres 30 lat licząc w zależności od sytuacji – albo od dnia wydania komórek w celu ich zastosowania; albo od dnia, w którym zakończono umowę między klientem i NOVUM sp. z o.o.
 • Państwa dane przechowujemy także w celu wykonania obowiązków podatkowych przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych (najczęściej 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku).
 • Państwa dane przechowujemy również w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami cywilnoprawnymi przez okres przedawnienia tych roszczeń cywilnoprawnych (najczęściej 6 lat w odniesieniu do roszczeń Klientów względem nas od dnia zakończenia umowy, licząc od końca roku, w którym zakończono umowę pomiędzy klientem i NOVUM sp. z o.o.).
9. Czy podanie danych jest Państwa obowiązkiem?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, ale do przygotowania oferty, przygotowania i podpisania umowy z NOVUM sp. z o. o. oraz realizacji zadań zebranie danych osobowych jest niezbędne. Podanie danych osobowych wymienionych w punkcie 5 Polityki prywatności jest warunkiem zawarcia umowy z NOVUM sp. z o. o.
Wyrażenie zgody marketingowej również odbywa się na zasadzie dobrowolności. Oznacza to, że odmowa jej udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z usług i jednocześnie macie Państwo prawo do odwołania wyrażonej nam zgody w dowolnej chwili. Wystarczy, że  napiszecie Państwo stosowną wiadomość e-mail przesłaną na adres: info@novumbank.com lub odwiedzicie naszą placówkę.

10. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane udostępniamy wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania lub podmiotom współpracującym z NOVUM sp. z o. o. w trakcie realizacji zadań przez NOVUM sp. z o.o. Dane przekazywane są na podstawie umów z NOVUM sp. z o. o.,  obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w tym przepisów związanych z bankowaniem komórek i tkanek lub na uzasadniony wniosek uprawnionego organu, na przykład ZUS lub Sądu. Podmioty współpracujące z NOVUM sp. z o. o. w trakcie realizacji zadań NOVUM sp. z o.o. są powiązane z NOVUM sp. z o. o. stosownymi umowami. Na Państwa życzenie Inspektor Ochrony Danych osobowych przedstawi listę podmiotów, którym przekazywane są dane.

11. Jak chronimy Państwa dane?

Ochrona i zapewnienie poufności danych osobowych jest priorytetem. Wdrożyliśmy techniczne, organizacyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa, w celu:

 • ochrony Państwa danych przed utratą, nieuprawnionym dostępem lub użyciem,
 • zabezpieczania systemów informatycznych oraz ochrony informacji,
 • możliwości odtworzenia Państwa danych w sytuacji utraty ich integralności lub utraty w wyniku sytuacji kryzysowej.

NOVUM sp. z o. o. wdrożyła system bezpieczeństwa informacji zgodny z RODO, który jest nieustannie doskonalony.
Gdy jest to niezbędne, stosujemy adekwatne mechanizmy szyfrujące lub inne środki ochrony Państwa danych. Okresowo dokonujemy przeglądu naszych procedur bezpieczeństwa, w celu analizy stosowanych rozwiązań i oceny konieczności ich modyfikacji. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, iż nie istnieje idealne zabezpieczenie, które byłoby niemożliwe do złamania.

12. Czy zamierzamy przekazywać Państwa dane osobowe do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do Państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

13. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Nie będziemy podejmować w Państwa sprawie decyzji w sposób zautomatyzowany, tzn. bez wpływu człowieka, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

14. Informacja o aktualizacji polityki prywatności

Aktualizacja niniejszej polityki może mieć miejsce w każdej chwili. W przypadku dokonania zmian, informacje o tym zostaną umieszczone na stronie internetowej www.novumbank.com

15. Prawo właściwe

Zasady określone w niniejszej polityce podlegają prawu polskiemu.

16. Jakie są Państwa prawa do ochrony prywatności?

Przedstawione poniżej prawa związane są z prywatnością i dotyczą przetwarzania Państwa danych osobowych, nie są prawami absolutnymi i mają zastosowanie do konkretnych sytuacji i podstaw przetwarzania danych. Będziemy realizować następujące Państwa prawa:

Prawo dostępu do danych osobowych, w tym otrzymania informacji o Państwa danych osobowychPaństwa wniosek może obejmować żądanie:

 • otrzymania potwierdzenia, że Państwa dane są przetwarzane,
 • wskazania zakresu danych, które przetwarzamy,
 • wskazania odbiorców lub kategorii odbiorców danych.

Jeśli jednak Państwa wniosek o udzielenie informacji na temat danych osobowych będzie bezpodstawny lub będzie powtarzał się, pomimo już udzielonej informacji, możemy odmówić udzielenia informacji lub zażądać opłaty za jej udzielenie.

Na Państwa wniosek odpowiemy tak szybko jak będzie to możliwe, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. Jeżeli udzielenie informacji miałoby zająć dłużej niż miesiąc, poinformujemy Państwa o tym. W tym przypadku odpowiedzi udzielimy nie później niż w terminie trzech miesięcy od złożenia wniosku. Możecie zażądać Państwo papierowych i elektronicznych kopii danych, które przetwarzamy. By rozpatrzyć zgłoszenie możemy poprosić Państwa o więcej informacji w celu potwierdzenia Waszej tożsamości lub zidentyfikowania informacji, o które wnioskujecie. Możemy Państwu przekazać wyłącznie informacje Państwa dotyczące. W przypadku, gdy złożony wniosek mógłby doprowadzić do naruszenia prywatności innej osoby, możemy Państwu odmówić udzielenia takiej informacji.

Prawo poprawiania oraz uzupełnienia danych Państwa dotyczących 

Jeżeli poinformujecie nas Państwo o tym, że dane które posiadamy na Państwa temat są niepoprawne, zweryfikujemy to i jeżeli wniosek będzie zasadny, poprawimy dane. O wprowadzonych zmianach danych osobowych poinformujemy niezwłocznie Państwa i naszych podwykonawców, którym udostępniamy Państwa dane osobowe

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.Możecie wnieść Państwo skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

 • pod numerem telefonu 22 531 03 00,
 • elektronicznie na adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (tylko dla tych, którzy posiadają bezpieczny podpis elektroniczny),
 • pisemnie na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Inne prawaMacie Państwo również prawo do:

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • bycia zapomnianym.

Niniejszym informujemy, że choć zgodnie z unijnym rozporządzeniem RODO macie Państwo powyższe prawa, mogą one kolidować z możliwością świadczenia usługi bankowania komórek macierzystych zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności z Ustawą  z dnia 22.05.2017 Pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów. W takim wypadku, respektowanie przez Novum sp. z o.o. Państwa powyższych praw może wiązać się z koniecznością rozwiązania umowy i wszelkich tego konsekwencji dla przechowywanego materiału biologicznego.

Krok 1
Wybierz swój pakiet

Pakiety podstawowe

Oferta dodatkowa

Krok 2
Podaj swoje dane

Wstecz

Podsumowanie

 • Opłata początkowa 0
 • Opłata roczna 0
Ciąża mnoga

Całkowity koszt

0

Pierwszy rok

0

Kolejne lata